Girişim Finansmanı

İşletme kurma kararı, belirsizliğin yoğun olduğu bir ortamda çok yönlü değerlendirme yapmayı ve birçok riski göze almayı gerektiren bir süreçtir. Girişimcinin bir işletme kurma düşüncesi ile başlayan bu süreçteki en önemli problem girişim için gerekli olan finansmanın sağlanmasıdır.

İşletme amaçları doğrultusunda, farklı finansal kaynakların belirlenmesi, bunların sağlanması, seçilmesi, planlanması ve yönetimi girişimcinin üzerinde önemle durması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, işletmelerin ve girişimcilerin finansman kararlarını etkileyebilecek birçok gelişme söz konusudur. Girişimcinin bu gelişmelerden haberdar olması, piyasaları yolundan takip etmesi ve işletmelerin piyasa değerini en yükseğe çıkaracak kararlar alması gerekmektedir.

Bir işletmenin finansman ihtiyacı, dönen ve duran varlıklarının toplamına eşittir. Finansman ihtiyacı işletmenin içinde bulunduğu gelişim aşamasına bağlı olarak değişir. Yeni kurulan bir işletme ile faaliyetlerini belli bir aşamaya getirmiş işletmenin finansman ihtiyacı ve finansman biçimleri aynı değildir.

Girişimci için finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında içsel kaynaklar yerine dışsal kaynakların kullanılması diğer bir anlatımla özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. Daha önceki ünitelerde de belirtildiği gibi girişimci; kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir.

Amaçlarımız
 • Girişimcinin finansman ihtiyacını belirleyebilecek,
 • İşletmenin gelişim aşamaları ile finansman ihtiyacı arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
 • Finansal planlamanın önemini açıklayabilecek,
 • Girişimcinin finansman kaynaklarını değerlendirebilecek,
 • Girişimcilere destek sağlayan kurumların ve sağlanan desteklerden yararlanmanın yollarını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
Anahtar Kavramlar
 • Finansman Melek Yatırımcılar
 • Finansal Planlama Finansal Kiralama
 • Çalışma Sermayesi Risk Sermayesi
İçindekiler
 1. İşletme Gelişim Aşamaları
 2. Finansal Planlamanın Önemi
 3. Çalışma Sermayesi Yönetimi
 4. Girişimcinin Finansman Kaynakları
 5. Girişimcilere Sağlanan Destekler
Özet

Bir işletmenin finansman ihtiyacı, dönen ve duran varlıklarının yapısına diğer bir anlatımla aktiflerinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Bununla birlikte finansman ihtiyacı işletmenin içinde bulunduğu gelişim aşamasına bağlı olarak da artış ya da azalış gösterebilir.

Yeni kurulan bir işletme ile faaliyetlerini belli bir aşamaya getirmiş işletmenin finansman ihtiyacı ve finansman biçimleri aynı olmayacaktır. Girişimci için en zor aşamanın başlangıç aşaması olduğu söylenebilir. Bu aşamada girişimcinin finansman kaynakları da sınırlıdır. Bu kaynaklar kişisel kaynaklar, melek yatırımcılar, arkadaşlar ve akrabalar, kısa vadeli banka kredileri ve satıcılardan oluşur. Büyüme aşamasında firma yeni üretim tesisleri kurmak, yeni makine ve ekipman satın almak, satış gücünü arttırmak ve ar-ge yatırımlarını yapmak durumundadır. Bu aşamada girişimcinin ve firmanın finansman kaynakları genişlemiştir. Bu kaynaklar, satıcılar, ticari bankalar, küçük ve orta ölçekli işletme idarelerinin sağlamış oldukları finansal destekler, risk sermayedarları, yatırım bankaları ve yatırımcılar olarak sıralanabilir. Olgunluk aşamasında, firma reklam harcamalarını arttırmak için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarken gerileme aşamasında ise firma yenilik yapmak zorundadır ve bu amaçla yeni kaynaklar yaratmak durumunda kalabilir.

Girişimcinin uzun dönemli amaç ve hedeflerini ortaya koyduktan sonra ve bu hedef ve amaçlara ulaşmada ihtiyaç olunan fonların nereden ve ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi finansal planlama ile mümkündür. Finansal planlama aynı zamanda üstlenilecek risklerin de belirlendiği bir süreçtir. Bir firmanın finansal planlama sürecinden yoksun olması son derece olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Girişimci birçok finansman kaynağından yararlanabilir. Burada önemli olan konu, girişimcinin ne kadar borç ne kadar öz kaynak kullanacağıdır. Sermaye yapısının oluşumunda başlangıçta yapılan hatalar, girişimcinin belirli bir süre sonunda öncelikle likiditesinin kaybolması sonrasında ise faaliyetlere son verilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Girişimcinin yararlanabileceği kaynaklar; kişisel fonlar, aile ve arkadaşlardan alınan destekler, melek yatırımcı fonları, satıcı kredileri, ticaret ve yatırım bankalarından sağlanan kaynaklar, leasing, kamu ve özel sektör kuruluşlarından sağlanan destekler ve risk sermayesi olarak sıralanabilir.

Yeni bir işin kurulmasında, işin büyümesinde ve sonrasında genişlemesinde gerek yatırım sermayesinin gerekse de işletme sermayesinin sağlanmasında girişimcilerin destek alabilecekleri kurumların ve destek unsurlarının bulunması son derece önemlidir. Ülkemizde, girişimin gelişim aşamalarına bağlı olarak girişimcileri destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmakla birlikte bu destek unsurlarından yeterince etkin bir şekilde yararlanılmamakta hatta çoğu zaman yeterince destek bulunmadığından şikâyet edilmektedir. Oysa ülkemizde girişimcilere ve işletmelere destek veren çok sayıda kurum ve bu kurumların verdiği çok çeşitli destekler bulunmaktadır. Bu kurumların başında KOSGEB, TUBİTAK, TTGV, Halk Bankası, İl Özel İdareleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları gelmektedir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin