Kadın hangi şartlarda çalışabilir?

Bir kadının, kızın, anası, babası ve mahrem akrabası yoksa veya var da, fakir iseler ve devlet de yardım etmez ve kimse yardım etmezse, bu kadın, kendinin, çocuklarının ve hastalık, ihtiyarlık sebebiyle çalışamayan fakir ana babasının nafakalarını temin etmek için çalışmak zorundadır. Erkekle karışık olmayan kadın işlerinde çalışır. Erkek bulunmayan iş yoksa, sıhhatini, dinini, namusunu, Müslümanlık haysiyetini ve şerefini koruyacak kadar farz olan nafakayı kazanmak için, yabancı erkeklerin bulunduğu yerde örtülü olarak çalışması caiz olur. Bu nafakayı kazanmasında mani olunması, ikrah olur. Böyle ihtiyaçtan fazla, orada kalması caiz olmaz. Çalışırken, başını, kollarını açması için zorlarlarsa, açmazsan burada çalışma derlerse, örtülü olarak çalışacak başka yer bulamayınca, kolları açık çalışması, İmam-ı Ebu Yusuf’un kavline göre caiz olur. Kadının kulaklarından sarkan saçlarını örtmesi farz değildir diyen âlimler de vardır. Harac olduğu zaman, bu zayıf kaville amel etmek caiz olur. Başında bulunan saçları örtmenin farz olduğu sözbirliğiyle bildirildiyse de, kulaklardan sarkan saçların açılması, zorlanmak sebebiyle caiz olur. Böyle zorlanan kadın, her zaman, erkekle karışık olmayan veya örtülü çalışacak yer aramalıdır. Bulunca, orada çalışması lazım olur. Saçlarını, kollarını sokakta, gidip gelirken örtmelidir. Müslüman erkekle evlenince, bunun nafakasını kocası temin etmeye mecburdur. Zengin olmadığı için, anasına, babasına ve çocuklarına nafaka vermesi lazım gelmezse de, kocasının izniyle çalışıp onlara bakması lazımdır. (S. Ebediyye)

Advertisements

Nafaka ne demektir? Neler nafaka sınıfına girer?

Nafaka, insanın yaşayabilmesi için gerekli şey demektir. Bu da, yiyecek, giyecek ve evdir. Yani mutfak masrafı, ev kirası, giyim ve ev eşyası masrafıdır. Bu masraflar, zamana, hâle, örf ve âdete göre değişir. (Nikâye)

Tanımadığımız bir insanın iyi veya kötü olduğunu nasıl anlarız?

Sözlerine ve işlerine bakılır. Dine uygun hareket ediyorsa ve dine uygun konuşuyorsa iyi, dine aykırı ise kötüdür. Bir hadis-i şerif meali:
(Herkesin değeri, söylediği güzel sözlere, yaptığı iyi işlere göre ölçülür.) [M. Cami]

Sultanın Denize Atılan Yüzüğü

Kanûnî Sultan Süleyman [rahmetullahi aleyh] bir gün boğaz gezisi yaparken, kayığını Beşiktaşlı Yahya Efendi Dergâhının tarafında kıyıya yanaştırıp efendi hazretlerini de yanına davet etmişti. Yahya Efendi de [kuddise sırrıhû] beraberinde nur yüzlü bir zatla geldi.

Boğazda seyir halinde olan kayıkta Kanûnî ile Yahya Efendi [kuddise sırrıhû] birbirleriyle tatlı bir sohbete başladılar. Fakat misafir zat bu sohbete katılmamıştı ve sürekli padişahın parmağındaki pek kıymetli yüzüğe bakıyordu. Durumu farkeden Kanûnî yüzüğünü çıkarıp o zata verdi. Ancak o zat yüzüğü aldığı gibi denize fırlattı. Sultan buna içerlediyse de Yahya Efendinin [kuddise sırrıhû] hatırına bir şey demedi.

Gezi nihayete erip kıyıya yanaştıklarında, o zat eğilip denizden bir avuç su aldı ve kendisine hayretle bakan Kanûnîye uzattı. Zatın elinde az evvel fırlattığı yüzüğünü gören Kanûnî yüzüğünü aldı. Bir şeyler diyecekti ki o nur yüzlü zat hızla yanlarından uzaklaşıp gözden kayboldu. Sultan iyice şaşırmıştı.

Yahya Efendi [kuddise sırrıhû], mütebessim bir şekilde izah etti:

Sultanım! Bu zat görmeyi epeydir arzuladığınız Hızır [aleyhisselâm] idi, dedi.

Kıyamet alametleri

Ahiret hayatından önce bazı olaylar vardır ki onlara kıyamet alametleri (eşrat-ı saat) denir. Bunların başlıcaları şunlardır:

 1. Kırk gün devam edecek olan bir dumanın (duhan) ortaya çıkması. Bunun isabet ettiği müminler nezleye tutulmuş gibi olacaklar, kâfirler sarhoş gibi bir duruma geleceklerdir.
 2. Deccâl adında bir şahıs ortaya çıkacak, tanrılık iddiasında bulunacak ve istidrac adı verilen birtakım olağanüstü haller gösterecektir.
 3. Bir dabbenin, bir çeşit hayvanın yerden çıkarak insanlar ile konuşmasıdır. Bunun Mekke-i Mükerremede Safa tepesinden veya Tâiften çıkacağı rivayet edilmektedir.
 4. Güneş geçici bir zaman için batı tarafından doğacaktır.
 5. İsa [aleyhisselâm] gökyüzünden yeryüzüne inip bir müddet Hz. Muhammedin [sallallahu aleyhi vesellem] şeriatı ile amel edecektir.
 6. Yecûc ve Mecûc adında iki kabile yeryüzüne yayılıp fesada çalışacaklardır.
 7. Üç adet yer batması (hasef) meydana gelecektir ki bunların biri doğuda, biri batıda, diğeri de Arap yarımadasında ortaya çıkacaktır.
 8. Yemen tarafından dehşetli bir ateş çıkacaktır.
Kıyametin büyük alametleri

Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani, İbni Cerir ve İbni Hibban’daki hadis-i şerifte, şu on alametin çıkacağı bildirilmiştir:

1- Hazret-i Mehdi gelecek
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizi]

(Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdidir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebu Nuaym]

2- Deccal gelecek
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.) [İ. E. Şeybe]

3- Hazret-i İsa gökten inecek:
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.) [Nisa 157]

Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158)

(Elbette o [Hazret-i İsa’nın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!) [Zuhruf 61, Beydavi]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]

(İsa inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar.) [Ebu Davud]

(On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ. Mace, Nesai, İ.Ahmed, Taberani, İ.Hibban, İ. Cerir]

4- Dabbet-ül-arz çıkacak
Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir:
(Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur.) [Tirmizi]

(O söz başlarına geldiği zaman, [Kıyamet alametleri zuhur edince], onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını söyler.) [Neml 82, Tefsir-i Kurtubi]

5- Yecüc ve Mecüc çıkacak
Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.) [Enbiya 96]

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir.) [İbni Cerir]

6- Duman çıkacak
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!) [Duhan 10]

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir.) [Ebu Davud]

7- Güneş batıdan doğacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez.) [Buhari, Müslim]

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez.) [Enam 158]

Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor.

8- Ateş çıkacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]

9- Yer batması görülecek
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace]

10- Kâbe yıkılacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum.) [Buhari, Müslim]

Bu alametler sünnetten delillerle sabittir.

Kıyametin küçük alametleri

Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleri ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

 1. İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz. [İbni Mace]
 2. Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz. [Hatib]
 3. Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz. [Buhari]
 4. İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz. [İ.Neccar]
 5. Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan komşular kötüleşmeden hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz. [İ. Ahmed]
 6. Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz. [Hakim]
 7. Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz. [Ebu Ya’la]
 8. Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz. [Müslim]
 9. Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz. [Tirmizi]
 10. İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. [Buhari]
 11. Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekât verilecek kimse bulunmaz. Birine zekât teklif edilince, “Benim buna ihtiyacım yok” der. [Buhari]
 12. İki büyük taife, davaları bir olduğu halde, çarpışmadıkça, kendilerine Allah’ın resulüyüm [peygamberim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz. [Buhari]
 13. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, “Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz. [Buhari]
 14. Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz. [Taberani]
 15. Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. [Buhari]
 16. Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz. [Deylemi]
 17. Livata mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz. [Deylemi]
 18. Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz. [Harâiti]
 19. Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz. [Hâkim]
 20. “Keşke şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe kıyamet kopmaz. [Müslim]
 21. Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz. [Buhari]
 22. Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. [Deylemi]
 23. Kötüler dünyaya hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz. [Tirmizi]
 24. Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar. [Müslim, İbni Mace]
 25. Kur’an-ı kerim kalkmadıkça kıyamet kopmaz. [Ebu Nuaym]
 26. Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir:
 27. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar. [Ebu Davud]
 28. Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak. [İ. Ahmed]
 29. Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. [Hâkim]
 30. Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. [Hâkim]
 31. Kötü kadınlar, çoğalıp, fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş [frengi, aids gibi] bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek. [Beyheki]
 32. Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak. [Beyheki]
 33. İşler, ehli olmayana verilecek. [Buhari]
 34. Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak! [Tirmizi]
 35. Kur’an çalgı aletlerinden okunacak. [Tergib-üs-salât]
 36. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. [Hâkim]
 37. Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek. [Hâkim]
 38. Tehıyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur. [Taberani]
 39. İlim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır. [İbni Mace]
 40. Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal derler; Kur’anı ticarete, menfaate alet ederler. [Deylemi]
 41. İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helalini, haramını düşünmeyecekler.  [R.Nasıhin]
 42. Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. [Deylemi]
 43. İzinsiz ticaret yapılmaz. [Müslim]
 44. Vahşi hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz. [Tirmizi]
 45. Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder. [İ.Ahmed, Taberani]
 46. Kıyamet Cuma günü kopacaktır. [Buhari]

Hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları da şöyledir:

 1. Emanete riayet kalkar.
 2. Veled-i zina çoğalır.
 3. İçki çok içilir.
 4. Zekât verilmez.
 5. Hanıma uyup, anneye isyan edilir.
 6. Erkekler ipek giyer.
 7. Zararından korunmak için insanlara mudara edilir.
 8. Gençler fâsık olur.
 9. Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.
 10. Tefecilik, faiz aşikâre olur.
 11. Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.
 12. İslam’a uymak ayıp sayılır.
 13. Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.
 14. İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
 15. Mescitlerde, toplantılarda fâsıkların sesi yükselir.
 16. Cihad terk edilir.
 17. Bid’atler yayılır.
 18. Günaha teşvik artar.
 19. İyiliğe mani olunur.
 20. Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.
 21. Komşuluk kötüleşir.
 22. Camilerde Kur’an-ı kerim teganni ile okunur.
 23. Aşağı kimseler söz sahibi olur.
 24. Zararından korunmak için insanlara ikram olunur.
 25. Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır.
 26. Anarşi çoğalır.
 27. Adam öldürmek çoğalır.
 28. Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır.
 29. Cansızlar da konuşur.

Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvânisî

Bulunduğumuz asırda yetişen gönül mimarlarından bir maneviyat kutbu Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî [kuddise sırrıhû] hicrî 1322, milâdî 1904 yılında Bitlise bağlı Baykan ilçesinin Kermete köyünde dünyaya geldi. Hz. Hüseyinin [radıyallahu anh] soyundan olduğu için el-Hüseynî nisbesiyle tanınmıştır. Ecdadı Bilvânisli olduğu ve burada yaşadığı için Gavs-ı Bilvânisî Gavs-ı Kasrevi veya Gavs hazretleri diye anılmıştır.

İlim tahsiline babasının yanında başlayarak büyük âlimlerden ders almış, daha sonra Suriyeye giderek Ahmed Haznevî hazretlerine [kuddise sırrıhû] intisap etmiş ve ilmine devam etmiştir. Gavs hazretleri, mürşidinden icâzet, hilafet ve irşad izni aldıktan sonra memleketine dönüp kendini bütün ilmini ve irfanını aktarmaya, talebe yetiştirmeye ve insanları irşad etmeye adamıştır. On binlerce insanın hidayetine, tasavvuf yolunda ilerlemesine vesile olmuştur.

Nurşin medreselerinde başlayan ilmî hayatı, Suriyede devam edip Adıyamanda noktalanmıştır. Burada oğulları Seyyid Muhammed Raşid [kuddise sırrıhû] gibi âlim ve muhterem bir zatı yetiştirmiş. Bununla birlikte nice veli zatı yetiştirip kendilerine hilafet vermiştir. 1972 yılında tedavi için gittiği Ankarada Hakkın rahmetine kavuşmuş, Adıyaman Kâhta ilçesi Menzil köyüne defnedilmiştir.

Şu sohbet onundur:

İnsan amelini cennet için, cehennem korkusu için yapmamalı, ancak Allah dostluğunu kazanmak için yapmalıdır.

Zebra

Zebra, atgiller (Equidae) familyasını oluşturan tek cins Equus’un Hippotigris alt cinsinde sınıflanan canlı türlerinin ortak adıdır.

Atın yakın akrabalarından olan zebralar siyah ve beyaz çizgili postlarından ötürü kolayca tanınırlar. Yalnız Afrika’da bulunan bu hayvanlar seyrek ağaçlı ve otlarla kaplı açık alanlarda yaşarlar ve sık sık antiloplarla birlikte sürüler oluştururlar. Zebralar, tıpkı atlarda olduğu gibi, yele denilen saçlara sahiptirler; vücut yapıları da atlara benzer ve en az onlar kadar hızlı koşarlar.

Tüm zebraların çizgilerinin yapısı ve sayısı birbirinden farklıdır. Zebraların dikey çizgileri aynı zamanda önemli bir savunma unsurudur. Bir arada durdukları zaman kendilerini avlamak isteyen aslan gibi yırtıcılara karşı bu çizgilerden dolayı sürüyü bir bütün olarak algılarlar. Bu durumda avcı, avlayacağı zebrayı seçmekte güçlük çeker, bu da zebralar için bir korunma yoludur. Zebralar, yaşamlarını sürdürebilmek için su ve ot ile beslenirler. Bazen yiyecek bulmak için 50 km yürürler, sonrasında yaşadıkları ortama geri dönüp, alıştıkları yaşam ortamlarında yaşarlar. Zebralarda ortalama boy 1-2 metre arasındadır.

Zebralar atlar gibi otçullardır. Zebra ile at çiftleştiğinde doğan yavruya zebrat adı verilir