Ateizm

Ateizm ya da Tanrıtanımazlık, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı.

2006 yılında  Avustralya ’daki nüfus sayımlarında sorulan “Kişinin Dini Nedir?” sorusuna Avustralya halkı %18,7 oranında “Hiçbir Din” cevabını verdi. Soru isteğe bağlı olarak soruldu ve nüfusun %11.2’si bu soruyu cevaplamadı.  Aynı yıl  Yeni Zelanda ’da yapılan nüfus sayımında da “Dininiz Nedir?” diye bir soru soruldu. Halkın %34,7’si “Hiçbir Din” derken %12,2’si ya soruyu yanıtlamadı ya da soruya itiraz etti.

1998 tarihli  Nature dergisinde  yayınlanan bir araştırmaya göre  ABD Ulusal Bilim Akademisi  üyelerinin inançlılık oranı, %85’i inanan ABD halkına göre %7,0 ile o zamana kadarki en düşük seviyeye düşmüş durumdaydı.  Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden Frank Sulloway ve California Devlet Üniversitesi’nden Michael Shermer’ın eğitim düzeyi ile inanç arasındaki dağılımı konu alan araştırmasında eğitim düzeyinin artmasına paralel olarak inanan insan oranının da azalmakta olduğu tespit edildi.

Kasım-Aralık 2006 tarihinde  Financial Times ’ta yayınlanan bir anket,  ABD  ve beş Avrupa ülkesindeki oranları gösteriyor. Bu ankete göre Amerikalılar, Tanrı ya da yaratıcı bir güç konusunda Avrupalılardan daha inançlı (%73).  Avrupa ’da ise en inançlılar %62 ile İtalyanlar. En az inananlar ise (beş Avrupa ülkesi arasında) %27 ile Fransızlar. Fransa’da kendini ateist olarak tanımlayan insanların oranı %32. Buna eşit oranda agnostik sayısı mevcut.

Kimi düşünürler  Budizm  gibi Tanrı kavramından yoksun felsefe üyelerinin de ateist sayılması gerektiği görüşünde.

İran ‘da üniversiteye girebilmek ve bazı diğer kanunî haklardan yararlanabilmek için vatandaşlar devlet tarafından tanınan ( İslam ,  Hristiyanlık ,  Zerdüştlük  vb.) dinlerden birine mensup olduklarını beyan etmek zorundadırlar.

1999 yılında  Amerika ‘da yapılan bir  Gallup kamuoyu yoklamasında  katılımcılara diğer her yönden donanımlı ve kalifiye olsa dâhi, belirli bir gruba mensup adaylara oy verip vermeyecekleri soruldu. Katılımcılardan %5’i  kadın  bir adaya, %6’sı bir  Katolik ‘e, %8’i bir  Yahudi ‘ye, %8’i bir  siyahîye , %21’i bir  Mormon ‘a, %21’i bir  eşcinsele  oy vermeyeceğini söylerken, katılımcıların %51’i bir ateiste oy vermeyeceğini belirtti.

Ateizm bir yaratıcının yanı sıra tüm “ruhani varlıkları” da reddeder. Ruhani varlıklar dinî sistemlerin temel direklerini meydana getirdiği için buradan ateizmin tüm dinleri de reddettiği sonucu çıkar. Yani ateizm, Yahudi geleneğinden gelen dinlerin yanı sıra Dinka ve Nuer gibi Afrika dinlerinin de, Roma ve Yunan medeniyetlerinin  antropomorfik  tanrılarının da, Hinduizm ve Budizmin ruhani kavramlarının da reddidir.

Doğadaki ahenk ve uyum konusundaki teist iddiası konusunda ateistlerin görüşü tamamen  doğal seçilimle  ilintilidir. Uyumlu olmayanın elenmesi ilkesine dayanan bu olay sonucunda ortaya son derece uyumlu bir yapı çıkmaktadır. Bu olgudan yararlanan ateistler, teistleri “insan burnunun gözlük takmak için yaratıldığı” örneğiyle de eleştirirler.

Mikhail Bakunin ’e göre Tanrı fikri, insandaki adalet isteğini ortadan kaldırır ve insan özgürlüğü önündeki ciddi bir engeldir.  Voltaire ’in “Eğer Tanrı olmasaydı, onu yaratmak gerekirdi.” sözüne karşılık “Eğer Tanrı olsaydı onu devirmek gerekirdi.” demiştir.

1966’da  Time dergisinin  “Tanrı Öldü mü?”  sorusu, Dünya’nın yarıya yakınının “dinsiz” bir yönetim altında bulunduğunu ortaya çıkardı. Ertesi yıl,  Arnavutluk ’un sosyalist lideri  Enver Hoca , ülkesinin tüm dini kurumlara kapatıldığını söyleyerek resmi düzeyde ilk ateist devleti ilan etmiş oldu.

20. yüzyılda ateizm,  Marks  ve  Engels ’in çalışmalarıyla kendine politik arenada da yer buldu.

Ateizm, bireysel inanç durumunu ifade etmek için ilk defa 18. yüzyıl Avrupa’sında tek ilaha inanılan  İbrahimi dinlere  inanmayışı ifade etmek için kullanılmıştır.

Günümüzde, dünya nüfusunun % 2.3’ü kendini ateist, %11.9’u teist olmayan (non-theist) olarak tanımlamaktadır.  Bu oran Rusya’da %48’in üzerine çıkmakta, Japonya’da ise %64 ila %65 arasında seyretmektedir. Avrupa Birliğinde oran, %6 ile İtalya ve %85 ile İsveç arasında değişkenlik göstermektedir.  2006 Yılı istatistiklerine göre ise Türkiye’de bu oran %2,5-%3 arasındadır.

Ateizm sıklıkla ” dinsizlik ” ile özdeşleştirilse de,  Budizm  gibi bazı  Uzakdoğu  dinlerinde de ‘yaratıcı’ anlamında bir varlığa rastlanılmaz.

Ateistler; bazen ” tanrıtanımaz ” kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme  var olan bir tanrıyı reddetme  fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını,  hayalî  yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla  tanrının  yanı sıra tüm  metafizik  inançlar ve tüm ruhanî  varlıklar da reddedilir.

Ateizm  ya da  Tanrıtanımazlık , tüm  tanrılara  ve  ruhsal  varlıklara olan  metafizik  inançları reddeden ve var olan  gerçekliği   inanç  yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir  felsefi düşünce akımı .

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin